Souběžná měření s testováním a tréninkem kognitivních funkcí.

Souběžně s kognitivním testem a tréninkem jsme se rozhodli testovat autonomní nervový systém a zároveň využívat biofeedbacku s následnou kontrolou některých složek ANS. Smyslem aktivace a kontroly je snaha o pokud možno stejné výchozí podmínky pro test a trénink kognitivnich funkcí. Pletismometrické měření složek ANS ....

 • Průměrné HR : průměrná srdeční frekvence.

 • SDNN : HRV syntetický index

 • VLF výkon: indikátor pomalých procesů sympatického nervového systému

 • LF výkon : indikátor sympatické aktivity

 • HF výkon : indikátor parasympatické aktivity

 • Bodová tepová frekvence : reprezentace variability srdeční frekvence.

 • Bilaterální tok : vícekanálová reprezentace krevního řečiště.

 • ANS Balance : reprezentace aktivace sympatického a parasympatického nervového systém

... nám prokazuje stále se měnící prostředí a je velmi těžké tyto podmínky stabilizovat a nějak je před testem KF ujednotit. Biofeedback s využitím sofistikovaného dýchání nám vychází jako nejúčinější nástroj pro stabilizaci autonomního systému v běžných podmínkách, v kterých testujeme.

Dále zvažujeme po každé testovací a tréninkové jednotce KF - ANS ještě jednou testovat a zároveň sledovat, zda trénink ovlivní vagový výkon a další sledované parametry. Těšíme se na zajímavé výsledky výzkumu.

Ivan Svedik

Dan Janko

Parallel measuring of HRV and cognitive functions with training of cognitive functions.

Alongside with our cognitive functions training and testing we decided to test the autonomic nervous system and at the same time to use the biofeedback with a follow-up control control of some parts of the ANS. We decided to do so in order to try to achieve as similar condition for the cognitive training as possible every time. Pletismometer measuring of ANS…

Average hearth rate: average hearth frequency

SDNN: Hearth rate variability synthetic index

VFL performance: indicator of slow processes of the sympathetic nervous system

LF performance: indicator of a sympathetic activity

HF performance: indicator of a parasympathetic activity

Point hearth rate: representation of a heart rate variability

Bilateral flow: multichannel representation of an action of a blood-course

ANS balance: representation of an activation of a sympathetic and a parasympathetic nervous system

…proves us all the time changing environment and conditions. It is really difficult to stabilize and optimize those conditions before the cognitive training. Biofeedback with a use of a sophisticated breathing schema have been chosen as the most efficient tools to stabilize the autonomic nervous system for the conditions we are testing at.

We are also considering testing the ANS after every cognitive training once again in order to find out whether or not the cognitive training effects the vagal tone and other tested parameters.

We are looking forward to the results of our research.

#video

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Zatím žádné tagy
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic